تبلیغات
صدای خاموش - جنگ نرم
درباره وبلاگ

امام خامنه ای:
یکی از ابزار های جنگ نرم این است که مردم را در یک جامعه نسبت ب یکدیگر بدبین کنند; بددل کنند; اخــــــــــتلاف ایجاد کنند; یک بهانه ای پیدا کنند; با این بهـــــــــــــانه بین مردم اختلاف ایجاد کنند

امام خامنه ای:شما افسران جوان جنگ نرم هستید. امید را میخواهند در ما ها بمیرانند سعی کنید امید را زنده نگه داریدهر چه میتوانید؛ این شعله امید را در دل خودتان و در دل مخاطبانتان زنده نگه دارید.با امید هست که میشود پیش رفت ، امید هم امید بی جا نیست امیدی است که واقعیت ها ما را به درستی آن امید ؛ نوید میدهد
موضوع :
جنگ نرم ,