تبلیغات
صدای خاموش - صراط مستــــــــــــــــــــــــــــــــقیم
درباره وبلاگ

امام خامنه ای:
یکی از ابزار های جنگ نرم این است که مردم را در یک جامعه نسبت ب یکدیگر بدبین کنند; بددل کنند; اخــــــــــتلاف ایجاد کنند; یک بهانه ای پیدا کنند; با این بهـــــــــــــانه بین مردم اختلاف ایجاد کنند
میگفت :این شهدا چی دارن  که اینقدر ازشون دم می زنی؟!

گفتم:راه رو نشونم میدن............

پوزخندی زدو گفت:ولمون کن بابا!!...کار همیشگیش بود

مدام مسخره میکرد!به هیچ صراطی  هم مستقیم نبود...........

داشت میرفت  مسافرت  چندتا کتاب شهدا بهش دادم بخونه

کتاب هارو با تردید گرفت و رفت..........

مدتها بعد  توی یادواره شهدا دیدمش  چشاش حسابی

بارونی بود!زدم رو شونش و گفتم:تو که میگفتی شهدا.......

نذاشت حرفم تموم بشه !خندید و گفت:چراغ راهم شدند;ممنونتم.......

دیگه اون ادم قبلی نبود 

صراطش حسابی مستقیمشده بود.........